baner

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne

1.Zarządzenie Dyrektora CREWŁ w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze -informatyk

2.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

3.Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.Kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

6.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych korzystania z pełni praw publicznych

7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych korzystania z pełni praw publicznych

8.Informacja kandydata o adresie e-mail

 

 Informacja o wynikach naboru

Zarządzenie Dyrektora CREWŁ w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Informacja kandydata o adresie e-mail