Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logo Centrum

https://www.gov.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
logo Centrum

Klauzula informacyjna biblioteka

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice [dalej – Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach], reprezentowane przez Dyrektora, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: crewl@creskierniewice.edu.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych

Ewa Żuchowska, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „CRE Skierniewice” lub pisemnie na adres administratora

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

§ prowadzenia działalności związanej z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy o statystyce publicznej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

§ promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności osób korzystających z usług Biblioteki, promocji wizerunku Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Bibliotekę w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki, profilu Facebook Biblioteki, stronie internetowej Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz podmiotów współpracujących tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

§ dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

§ realizacji obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

§ w przypadku przetwarzania danych wykraczających poza wskazane powyżej cele przetwarzanie danych będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

§ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

§ podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Dane mogą być publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane mogą zostać udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

§ Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

§ do czasu wycofania zgody,

Prawa związane z danymi osobowymi

§ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

§ jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

§ prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

§ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów biblioteki.

§ W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Podmiot udostępniający informację: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
wytworzył informację: Marzenna Piwowar-Zrazek
data: 12 lipca 2023
wprowadził informację: Ewelina Laska
data: 18 lipca 2023
ostatnio zmodyfikował: Ewelina Laska
data: 24 października 2023